Аудиторські послуги

Аудиторська практика здійснюється через компанію Аудиторська Фірма Едвайс Груп (Audit Firm Advice Group), що є відповідно сертифікована та внесена до національного реєстру аудиторський фірм України.

Ми надаємо весь спектр послуг з ініціативного аудиту та супутніх послуг. Традиційно найбільш затребуваними послугами є податковий аудит, підтвердження звітності (надання впевненості), трансформація звітності відповідно до вимог МСФЗ чи корпоративних стандартів клієнта. Крім цього в сучасних умовах ведення бізнесу важливим для менеджменту та власників бізнесу є податкове консультування, супровід під час перевірок контролюючими органами, формування облікової політики, підвищення ефективності організації та ведення обліку на підприємствах. В силу запровадження змін до податкового законодавства України актуальними стають послуги щодо контрольованих операцій (трансферного ціноутворення).

Ми маємо значний досвід реалізації проектів у відповідності до кращих світових практик в аудиті та супутніх послугах.

Аудит та супутні послуги

В умовах все більшого тяжіння діяльності компаній до міжнародних ринків, задля досягнення успіху ключовим є зміцнення довіри інвесторів. Ми впевнені, що наші послуги не повинні обмежуватися тільки аудитом та гарантіями дотримання вимог законодавства. Працюючи з українськими та міжнародними компаніями у Львові, Львівській області та Західному регіоні України, ми не лише проводимо перевірку фінансової звітності своїх клієнтів згідно з міжнародними стандартами, але й сприяємо досягненню їх мети, підвищенню ефективності управління ризиками та поліпшенню прозорості бізнесу. Ми можемо надати вашій компанії повний комплекс послуг, які дозволяють підвищити довіру до фінансової інформації, яка надається вами, а також допомогти акціонерам оцінити реальну вартість вашого бізнесу.

 

Добровільний аудит

Перевірка річної фінансової звітності суб’єкта господарювання або її окремої складової з метою складання незалежного висновку аудитора про відповідність її встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам ведення бухгалтерського обліку згідно із визначеною концептуальною основою. Добровільний аудит проводиться виключно за ініціативою суб’єкта господарювання та є гарним прикладом культури ведення бізнесу європейських компаній.

 

Огляд фінансової звітності

Проведення спеціальних аудиторських процедур з метою отримання аудитором можливості констатувати, чи привернув увагу аудитора будь-який факт, який дає підстави вважати, що фінансові звіти не складені в усіх суттєвих аспектах згідно із визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Огляд фінансової звітності забезпечує середній рівень впевненості стосовно того, що інформація, яка є предметом огляду, не містить суттєвих викривлень. Спеціальні аудиторські процедури, які проводяться під час огляду фінансової звітності, не дають усіх свідчень, що їх вимагала би аудиторська перевірка.

 

Виконання погоджених процедур

Передбачає виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені аудитором та суб’єктом господарювання, та надання аудиторського звіту про фактичні результати. Завдання можуть стосуватися окремих статей фінансової звітності (наприклад, дебіторська або кредиторська заборгованості), фінансового звіту (наприклад, Балансу) або повного пакету фінансової звітності.

 

Експрес діагностика обліку

Це комплекс процедур, направлений на виявлення основних недоліків, помилок і неточностей ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також отримання рекомендації щодо їх усунення. Даний вид аудиторських процедур дозволяє виявити основні проблеми стану фінансового, управлінського, податкового обліку на підприємстві і оцінити ступінь передбачуваних фінансових та податкових ризиків, так само як ступінь професійної підготовки бухгалтерії. Предметом експрес діагностики податкового обліку може бути: податок на прибуток, ПДВ, ПДФО та інші податки, збори.

 

Завдання з підготовки інформації

Підготовка фінансових звітів, компіляція фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів, трансформація фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) та загальноприйнятих бухгалтерських принципів США (US GAAP), консолідація фінансової звітності корпорацій та інших об’єднань підприємств тощо.

Розслідування шахрайства і консультації з урегулювання конфліктів

Компанії, які чесно протидіють шахрайству, хабарництву і корупції, можуть отримати комерційну вигоду. Ми допомагаємо компаніям формувати і підтримувати хорошу репутацію в області етичної поведінки, розробляючи інструменти, що дозволяють управляти ризиками, розслідувати випадки передбачуваних недобросовісних дій і проводити оцінку фінансових наслідків суперечок і конфліктів. Коли виникає підозра в здійсненні незаконної фінансової операції, ми можемо провести розслідування, здійснити збір електронних доказів і перевірити фінансову звітність. Усі ці заходи здійснюються з дотриманням необхідного рівня конфіденційності та оперативності. Окрім того, в разі необхідності ми можемо виступити в якості експерта в суді з метою пояснення отриманих нами результатів. Ми надаємо послуги за такими напрямками:

  • Оцінка ризику шахрайства та зловживань у компанії
  • Розслідування шахрайства з фінансовою звітністю
  • Перевірка контрагентів або підозрілої комерційної діяльності
  • Оцінка здатності системи внутрішнього контролю ефективно протистояти шахрайству та зловживанням
  • Консультації з питань злиття і поглинань (оцінка ризику шахрайства та зловживань у компаніях-об’єктах поглинання)

Консультування із бухгалтерського та податкового обліку

Трансформація звітності в МСФЗ

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено обов'язкове складання публічними акціонерними товариствами, банками та страховиками, а також підприємствами, які проводять господарську діяльність за видами, визначеними КМУ, фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно МСФЗ. В той же час, прозорість і відкритість фінансової звітності по МСФЗ полегшує вихід підприємств на міжнародні ринки капіталу, сприяє притоку інвестицій і збільшує якість та ефективність фінансових операцій. Трансформація фінансової звітності - це процес складання звітності відповідно до МСФЗ шляхом перегрупування облікової інформації та коригування статей звітності, підготовленої за правилами П (С) БО. Перевагами використання методу трансформації є:невисокічасові та фінансові витрати, простота здійснення процедури, наочність коригувальних записів.

 

Перше застосування МСФЗ

Використання стандартів МСФЗ є обов’язковим для фінансових установ і компаній у більшості країн світу. В Україні банки вже давно використовують МСФЗ у своїй діяльності. Перехід небанківських фінансових установ на МСФЗ почав здійснюватися у 2012 році. Розуміння принципів МСФЗ та їхнє використання на практиці пов’язане з наявністю певних труднощів, особливо на етапі їхнього первинного застосування. Ми пропонуємо Вашій увазі допомогу наших фахівців у питаннях, що виникають у зв’язку із першим застосуванням МСФЗ.

 

Податкове планування та консультування

Оптимізація операційної стратегії та організаційної структури компанії або групи компаній, підвищення ефективності процесу сплати податків, пошук найбільш оптимальних та ефективних способів контролю. Професійні співробітники Advice Group вивчать ваш бізнес і запропонують ефективні інструменти податкового планування, допоможуть побудувати (поліпшити) систему внутрішнього контролю, щоб максимально задовольнити Ваші сподівання від нашої співпраці. Надання підприємствам усних та письмових консультацій з питань застосування норм чинного податкового законодавства податкового України. Надання рекомендацій щодо визначення бази оподаткування та розрахунку податків і зборів, що допоможе своєчасно керувати ризиками, оптимізувати процеси виконання нормативних вимог і підвищити операційну ефективність Вашого підприємства.

 

Супровід податкових перевірок

Вивчити всі нюанси податкового законодавства в найкоротші терміни і підготуватися до податкової перевірки самостійно досить складно і часто не під силу бухгалтерам. Платники податків відзначають, що перевірки стали більш жорсткими, а перевіряючі — більш вимогливими. Прийшов час побудови нових партнерських відносин у взаєминах між бізнесом і владою. Сьогодні стає важливим створення власного іміджу компанії перед перевіряючими. Найкращий експромт — це добре підготовлений експромт. Кілька років тому ми розробили для Вас власну авторську методику супроводу податкових перевірок, яка враховує всі нюанси даного процесу, дозволяє нівелювати ризики, уникнути нарахування штрафів. Ця методика супроводу податкових перевірок вже давно показала високі результати і повністю виправдала очікування наших клієнтів.

 

Супровід оскарження рішень контролюючих органів

При здійсненні господарської діяльності у підприємств досить часто виникають конфліктні ситуації, пов'язані з врегулюванням податкових спорів. Наявність великої кількості колізій у чинному законодавстві України, неоднозначне трактування тих чи інших норм самими ж контролюючими органами, часта зміна податкового поля — все це призводить до негативних наслідків у результаті проведення податкових перевірок. Наші фахівці допоможуть вам виробити чітку стратегію захисту інтересів компанії, підібрати незаперечні докази, розробити тактику поведінки в процесі врегулювання податкового спору. Ми прихильники використання всіх законних методів і механізмів для досягнення позитивних результатів для компанії. Наш досвід показує, що і в адміністративній процедурі оскарження можна домогтися чіткого дотримання верховенства законів і права.

Новини

 

Аутсорсинг бухгалтерського та податкового обліку

Формування облікової політики

Допомога у розробці єдиних та незмінних методичних засад ведення бухгалтерського обліку, принципів, методів та процедур, які використовуватимуться підпри­ємством для складання та подання фінансової звітності. Послуга з формування облікової політики надається як окремими підприєм­ствам, так і групі підприємств, фінансова звітність яких консоліду­ється. Основною метою розробки та прийняття облікової політики є забезпечення одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його роботи.

 

Організація та ведення бухгалтерського обліку

Забезпечення відображен­ня господарських операцій на рахунках та у регістрах бухгалтер­ського обліку на основі загальних принципів, таких як обачність, безперервність, автономність, послідовність, періодичність тощо.

 

Організація та ведення податкового обліку

Забезпечення дотримання норм чинного податкового законодавства України під час складан­ня податкових декларацій, повноти нарахування та своєчасності сплати податків та інших обов’язкових зборів. Надання послуг з податкового планування, інші консультаційні послуги, супровід під час перевірки контролюючими органами.

 

Аутсорсинг розрахунків з персоналом (Payroll)

Організація бухгалтерського обліку по розрахунках з персоналом компанії, що включає нарахування та виплату основної та додаткової заробітної плати, лікарняних, витрат по відрядженню та інших розрахунків із співробітниками.

 

Складання різних форм фінансової звітності

Ми забезпечуємо складання та подання різноманітної звітності: як обов’язкової так і управлінської, складеної за різними концептуальними основами.

Послуги з трансфертного ціноутворення

Питання трансфертного ціноутворення відносяться до найбільш важливих аспектів в царині міжнародного оподаткування транснаціональних корпорацій незалежно від їх розміру. В більшості країн світу ціноутворенню приділяють особливу увагу. Особливе значення мають міжнародні аспекти операцій з пов’язаними особами транснаціональних корпорацій. Організації, які не приділяють належної уваги необхідним стандартам в сфері трансфертного цінотворення, накликають на себе високі фінансові втрати у вигляді додаткових податків та штрафів, що стягуються податковими органами. Аудиторська фірма Advice Group готова стати для Вашої компанії надійним партнером в сфері трансфертного ціноутворення та надати професійні послуги. Ми пропонуємо ключові етапи запровадження ефективних механізмів з трансфертного ціноутворення, які допоможуть уникнути фінансових ризиків в майбутньому. Ми надаємо послуги за такими напрямками:

  • Розробка методології трансфертного ціноутворення
  • Запровадження методології трансфертного ціноутворення
  • Моніторинг процедур з трансфертного ціноутворення
  • Розробка документації з трансфертного ціноутворення
  • Підготовка звітності про контрольовані операції

Відгуки

Дизайн-студія Роксолани Богуцької користується послугами компанії Едвайс-Груп із ведення...

Романюк Вікторія, Дизайн-студія Роксолани Богуцької

П. Подільчак обирався членом Ради Директорів Західно-Українського відділення ЄБА протягом 3...

Мар`яна Луцишин, ЄБА